Choď na obsah Choď na menu
 


Znižovanie požiarov v prírode

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce oboznámiť všetky právnické, fyzické osoby-podnikateľov a občanov s opatreniami, nevyhnutnými k znižovaniu požiarovosti v prírode:

- Každý občan alebo podnikateľ, ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov,
prípadne zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, porušuje zákon
o ochrane pred požiarmi. Fyzickej osobe môže byť za toto porušenie zákona
uložená pokuta do výšky 331,- eur a právnickej osobe alebo fyzickej
osobe-podnikateľovi až do výšky 16 596,- eur.

- Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ môže spaľovať horľavé látky na voľnom
priestranstve len na základe písomného súhlasu, ktorý vydá Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru.

- Každý fajčiar si musí uvedomiť, že odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť
v suchej tráve v jarnom období, pre ktoré je charakteristický prudký vietor, vznik
požiaru s obrovskými materiálnymi škodami.

- Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania
ohňov a ak zakladať oheň, tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú
zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.

- Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí, hrajúcich sa
v prírode so zápalkami bez dozoru dospelých.

- Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ, sú povinný
dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred
požiarmi.

- Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania
vzniku požiaru lesa je povinný
a) budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,
b) spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,
c) zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
d) spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.

- Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účinné zdolávanie požiaru
lesa je povinný
a) zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
b) zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne aspoň 5 kg,
c) udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
d) vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

Likvidácia lesných požiarov je spojená s obrovskými finančnými nákladmi, mnohokrát je nevyhnutné hasenie pomocou leteckej techniky. Na desiatky tisíc eur sú vyčíslené priame škody zničením rôznych drevín v lesoch. Škody spôsobené uhynutím rôzneho druhu hmyzu, plazov, drobného vtáctva a zničením chránených druhov rastlín zostávajú nevyčísliteľné.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce požiadať všetkých občanov, aby tak ako každý rok, nemenili našu krásnu prírodu na spálenisko. Každý, kto začína s vypaľovaním, sa správa nezodpovedne, bezohľadne a taktiež porušuje zákon o ochrane pred požiarmi.