Choď na obsah Choď na menu
 


Rozdiel medzi DHZ a DHZO

Rozdiel medzi DHZ a DHZO

Aký je skutočný rozdiel medzi DHZ a DHZO ?

DHZ Valaská - Dobrovoľný hasičský zbor je občianske združenie, pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí a mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov. DHZ pôsobí najmä na úseku protipožiarnej prevencie. Laickými slovami - členovia DHZ vykonávajú protipožiarne preventívne kontroly, zabezpečujú protipožiarne asistenčné hliadky na podujatiach, pracujú s deťmi, zúčastňujú sa súťaží, organizujú súťaže a iné kultúrne podujatia.

DHZO Valaská - Dobrovoľný hasičský zbor obce je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov. Každá obec s počtom obyvateľov nad 500 musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a záchrannými prácami. Členovia DHZO majú minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a zdravotne spôsobilí.

Laickými slovami - DHZO je výjazdová jednotka, ktorá sa skladá z členov DHZ, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do jednotky. Títo členovia sa zúčastňujú zásahov pri požiaroch, technických výjazdoch alebo iných udalostiach.