Choď na obsah Choď na menu
 


"Šľachetný je ten, kto v nebezpečenstve i nepriateľovi pomôže!"

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarníctva na Slovenku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií,vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, súc vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi, najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami..."

                                                            Zo stanov DPO SR

     

 

  Modlitba hasiča

Nech kedykoľvek požiar vzplanie, ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť pane, daj že mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas.

Ale i otca, matku, ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,

pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom.

Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom život stratím,

požehnaj Pane mojej rodine, a láskavou rukou vráť im,

čo pri plnení poslania iným som dal.

AMEN

Obrázok